edu.princeton.wordnet.pojos

Entity LexDomain


WordNetPojos @author Bernard Bou


Identifier Summary
Name Column Type Description
id Column short  
Property Summary
Name Column Access Type Description
name lexdomainname property (get / set) String  
pos pos property (get / set) char  

Identifier Detail

id

Property Detail

name


pos