edu.princeton.wordnet.pojos

Entity Pos


WordNetPojos @author Bernard Bou


Identifier Summary
Name Column Type Description
id Column char  
Property Summary
Name Column Access Type Description
name posname property (get / set) String  

Identifier Detail

id

Property Detail

name